Windows Active Directory

Windows Active Directory eshte dizenjuar si nje shperndares I centralizuar te resourseve te rrjeteve informatike.

 

Universal User ID (UUID). Te gjithe perdoruesit mund te logohen ne kompjutera me kredencialet e tyre, ne cdo kompjuter te kompanise ku ato punojne.

Krijimi dhe mirembajtja e perdoruesve lokal nuk eshte me i nevojshem per kompjuterat.

*  Ne rast te humbjes/harrim te password ndryshimi i tij mund te behet pa humbur asnje informacion.

*  “Computer/User Policy” mund te vendosen per te siguruar kompjuterat.

“Sharing” te resourseve si files ose printers eshte shume e thjeshte me Active Directory, perdoruesit kane akses ne baze te kredencialeve te tyre. Kredencialet lokale nuk jane me te nevojshem.

* Exchange eshte zgjidhja perfekte per e-mail pasi ajo integrohet ne AD dhe ju nuk keni nevoje te perdorni password tjeter per te.

MS Active Directory eshte pergjigja e nje manaxhimi te perdoruesve, kompjuterave dhe komponenteve te rrjetit informatik.

Manaxhimi I te gjithe perdoruesve ne menyre te centralizuar ju ndihmon ne nje menaxhim sa me te mire dhe nje kohe sa me te shkurter.

Active Directory  lejon krijimin e perdoruesve dhe objekteve, dhe perdor nje database per manaxhimin e informacionit ( perdoruesit,kompjuterat dhe resourset e rrjetit)

Me Active Directory gjithe menaxhimi I resourseve te rrjetit tuaj te punes do te jete I centralizuar. Me vendosjen e policy per perdoruesit ju do te keni nje rrjet te sigurte dhe me performance te madhe. Ad ben te mundur centralizimin e menaxhimit te paisjeve duke ju lejuar aksesimin e dokumentave nga cdo kompjuter ne rrjet. Ju nuk do te shqetesoheni me per dokumentet e humbura ne rast te prishjes se PC pasi dokumentat tuaj do te jene ruajtur ne serverin qendror.