Kontrata e Pajtimtarit

MCN vepron dhe ofron shërbime në përputhje me legjislacionin shqiptar. Për më shumë informacion mbi kushtet e shërbimeve tona, ju lutemi gjeni kontratën për pajtimtarët më poshtë:

 

Kliko këtu: KONTRAT PAJTIMITARI