FISKALIZIMI

Rabbit PoS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

Me shume

Rabbit Web

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

Me shume

Sisteme Fiskalizimi 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 

Me shume

Cfare ofron fiskalizimi ?

Paketat vetëm me fiskalizim cloud
Fuksionet

Përdorues pa limit

Fatura pa limit

Fatura kesh dhe me bank

Njësi biznesi pa limit

Kërkimi i tatimpaguesve nga QKB

Artikuj pa limit

Fatura shitje me para ne dore

Fatura shitje pa para ne dore

Fatura korrigjuese

Çmimi
Me xhiro nën 8 milion 3€ në muaj
Me xhiro mbi 8 milion 5€ në muaj

Fatura me monedhë të huaj

Fatura auto-ngarkesë

Fatura vetë-faturim

Fatura eksport

Pranim/Refuzim fatura blerje elektronike

Paketat vetëm me fiskalizim desktop

CASH E-INVOICE CASH & E-INVOICE
Fatura pa limit
Përdorues pa limit
Fatura me pagese bank
Arka
Transaksionet e arkës
Bank
Kontroll statusi faturë shitje
Vendose statusi faturë blerje
Cmimi 120€ 120€ 150€

*Nevojitet një liçencë e software për çdo NIPT primar apo sekondar. Çmimet janë me TVSH.

Paketat e programit me fiskalizim

Micro Small Medium
Fiskalizim cash
Përdorues
Klient
Furnitor
Magazinë 1 1
Artikuj
Reparte
Nivele çmimi 1 1
Dokumenta
Inventar
Raporte 2 10 18
Cmimi 180€ 200€ 230€

*Nevojitet një liçencë e software për çdo NIPT primar apo sekondar. Shtimi i modulit e-invoice kushton 30€ plus. Çmimet janë me TVSH.

Paketat e Suportit

→ Update periodik

→ Suport teknik

→ Help desk

→ Konsulence rreth fiskalizimit

Cmimi: 100€

*Suport është për çdo liçencë. Çmimet janë me TVSH.

Fuksionet kryesore

Fiskalizimi
 • Çelje arka dhe banka
 • Transaksione arke (gjëndje fillestare, depozitim dhe tërheqje)
 • Fatura me para në dorë dhe fatura elektronike
 • Fatura në monedha të ndryshme, autongarkesë, vetëfaturime, borxhi i keq, fatura porosi, fatura permbledhse etj
 • Korrigjim i faturave me para në dorë dhe faturave elektronike
 • Shitje e artikujve me TVSH të ndryshme
 • Ngarkimi i situacioneve në fatura
 • Kërkim i avancuar i faturave dhe exportimi në excel
 • Kontrolli i statusit të faturave të shitjes
 • Përcaktimi i statusit të faturave të blerjes
 • Kërkimi i tatimpaguesve me NIPT dhe emër në QKB
 • Printimi i faturave ne formate te ndryshem
 • Shitja e artikujve me përshkrim dinamik
 • Dërgimi i faturave automatkisht në rast se fatura nuk është dërguar për shkak të problemeve me internetin

 

Përdorues
 • Ndarja e përdoruesve sipas roleve
 • Përcaktimi i të drejtave
 • Kërkim i shpejtë dhe i avancuar i përdoruesve
Klient
 • Lloji i klientëve: Të thjeshtë, tatimpagues, ente publike (entet publike janë të regjistruara në program)
 • Përcaktimi i zbritjes në përqindje për klientë specifik
 • Kërkimi i shpejtë dhe i avancuar i klientit
 • Importimi dhe eksportimi i klientëve nga excel
 • Raporte të avancuara rreth klientëve të cilat mund të eksportohen në formatin excel/pdf
 • Fiskalizmi(kërkimi i klientëve tatimpagues në QKB dhe regjistrimi automatik në sistem)
Furnitor
 • Lloji i furnitorve: Të thjeshtë, tatimpagues
 • Kërkimi i shpejtë dhe i avancuar i furnitorëve
 • Importimi dhe eksportimi i furnitorëve nga excel
 • Raporte të avancuara rreth furnitorëve të cilat mund të eksportohen në formatin excel/pdf
 • Fiskalizmi(kërkimi i furnitorëve tatimpagues në QKB dhe regjistrimi automatik në sistem)

 

Artikujt
 • Llojet e artikujve: Të thjeshtë, shërbim, të perbere(me receptura)
 • Kërkimi i shpejtë dhe i avancuar i artikullit
 • Importi dhe eksporti i artikujve nga excel
 • Modifikimi në grup
 • Raporte për inventarin dhe cmimet kosto të artikujve
 • Gjenerimi automatik i barcodeve të artikullit
 • Klasifikimi i artikujve sipas njësise, repartit, kategorisë,TVSH etj
 • Konfigurimi i mënyres të shitjes (Shembull : Blerje me kuti – shitje me cope)
Nivelet e cmimit
 • Krijimi i më shumë se një nivel çmimi për secilin artikull (Shembull: Çmim shumice, Çmimi pakice)
 • Përcaktimi i nivelit të çmimit për çdo klient
 • Import/export në excel
Inventari
 • Krijimi i magazinave të ndryshme sipas nevojave të përdoruesit
 • Raporte për gjëndjen e secilës magazinë dhe totali i gjëndjes në të gjitha magazinat
 • Raporte të avancuara për hyre/dalje të artikujve
 • Kontrolli i inventarit në data të mëparshme
 • Eksportimi në excel
Pike shitje
 • Numri i pikave të shitjes në varesi të versionit
 • Lidhja e magazinës me pikat e shitjes sipas repartit përkatës të atrikujve
 • Konfigurimi i stafit për pikë shitje
 • Konfigurimi i artikujve për pikë shitje
 • Pikë shitje për bar-restorant, market, farmaci etj
 • Mundësi shitje me barcode, përshkrim, peshore dhe menu
 • Zgjedhje/krijim klienti në pikë shitje
 • Konfigurim tavolinash në rastin e pike shitjes bar-restorant
 • Shënim në fatura dhe porosi
 • Modifikim çmimi gjatë shitjes
 • Përdorimi i touchscreen
 • Shitje me porosi
 • Printim i porosive në reparte përkatëse
 • Raporte sipas artikujve për pikë shitje
 • Raporte të detajuara të faturave sipas pikave të shitjes
 • Exportimi në excel dhe printimi i raporteve
Dokumentat
 • Llojet e dokumentave faturë shitje, faturë kthim shitje , ofertë shitje, faturë blerje , faturë porosi blerje, fletë hyre, fletë dalje dhe lëvizje inventari
 • Zgjedhja e artikujve me sugjerim
 • Sugjerim çmim shitje dhe çmimi i fundit i blerjes
 • Gjenerim automatik i fletë-hyre/dalje nga faturë blerje, shitje dhe lëvizje inventari
 • Printim i faturave në formate të ndyshme
 • Raporte të avancuara për secilin dokument
Raport
 • Faturat POS
 • Inventari
 • Shitje nga POS
 • Hyrje sipas artikujve
 • Hyrje me detaje
 • Dalje sipas artikujve
 • Dalje me detaje
 • Shitje sipas artikujve
 • Fitim nga shitjet
 • Shitje me detaje
 • Blerje sipas artikujve
 • Blerje me detaje
 • Hyrje Dalje