Qellimi

Qellimi i hartimit dhe implementimit te nje sistemi menaxhues dhe gjitheperfshires eshte projektuar per te mbeshtetur personelin e institucioneve arsimore ne rritjen e
standarteve te punes .Ky sistem fleksibel i qendrueshem dhe dominues veprimtarise kryesore te institucionit i ofron mbajtjen e te dhenave si : mesimdhenia, kurrikulen, programi mesimor,statistika ekonomike dhe statistika informuese me te cilat do te bazohet procesi i vendimmarrjes.Implementimi i sistemit dhe perdorimi nga stafi i institucionit perkates do te tregoje performance maksimale te vete stafit dhe studenteve.

Funskionaliteti

Funksionaliteti brenda nje institucioni eshte permbledhur ne shtate fusha :

  1. Sekretaria Menaxhimi i Studentit
  2. Arkitektura e Mesimdhenies Menaxhimi i kurrikules dhe procesit te mesimdhenies
  3. Stafi Mesimor Menaxhimi i Burimeve Njerezore
  4. Raportimi Performance ne Raportim dhe Analize
  5. Menaxhimi Ekonomik
  6. Portali
  7. Biblioteka