Teknologjia qe perdorim

Zhvillimi i Software-it bazhohet ne mjetet dhe teknikat me te avancuara si :

  1. Sistem Databaze RDBMS i tipit SQL Server 2008.
  2. Gjuhe programimi Bazuar ne .NET Technology  C#
  3. Metodike modulare ne ndertimin e nje Software te orientuar drejt llojit specifik te biznesit.
  4. Teknologji SQL Reporting Services per raportimin
  5. Kompatibilitet eksporti te dhenash  me programet e paketes MS-Office
  6. Perdorimi I tektologjise web service mundeson aksesimin e strukturave te te dhenave ne menyre jo te drejtperdrejte por nepermjet funksioneve te mirepercaktuara ne web service per aksesimin e te dhenave
  7. Teknologjia e web service mundeson dhe ndertimin e nje portali ku perdoruesit e sistemit te konsultohen me te dhenat ne sistem sipas te drejtave perkatese te aksesimit te percaktuara me pare pa dhene mundesine e ndryshimit te ketyre te dhenave ( Platforma e ndertuar perdor nje web service read only mbi databaze )